Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014.godinu

 

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu od 28. veljače 2014., a sukladno članku 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu Narodne novine“, br. 151/2013.), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje
 
Javni poziv
za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu
 
I.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom,provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom.
 
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva.
 
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenog s Europskom komisijom,nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.
 
II.
Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:
 
      IPA – I. komponenta
      IPA Prekogranična suradnja
      Europska teritorijalna suradnja
      Operativni program Razvoj ljudskih potencijala
      Europa za građane
      Erasmus+
      Sedmi okvirni program (FP7)
      Mladi na djelu
      PROGRESS
      Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
      Grundtvig
      Leonardo da Vinci
      Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini
      IPA INFO – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini
      Višekorisnička IPA
      Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu.
 
Nositelji projekta odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte:
 
1. za koje je potpisivanje ugovora s Europskom komisijom odnosno nadležnom provedbenom agencijom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:
a. tijekom 2013., ukoliko se aktivnosti
·        većinskim dijelom provode tijekom 2014. ili
·        provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2014. godini;
b. tijekom 2014. godine;
 
2. za koje je službena objava rezultata (a ne potpisivanje ugovora) od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:
a. tijekom 2013., ukoliko se aktivnosti
·        većinskim dijelom provode tijekom 2014. ili
·        provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2014. godini;
b. tijekom 2014. godine.
 
III.
Prijava za sufinanciranje podnosi se na obrascu Prijava za sufinanciranje projekta organizacija civilnoga društva ugovorenog u okviru programa Europske unije za 2014. godinu, koji se dostavlja u papirnatoj verziji i elektroničkom obliku (na CD-u)
Prijavi za sufinanciranje obavezno se prilaže:
 - Preslik ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom ILI potvrda o službenoj objavi rezultata natječaja od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije u formatu ispisa internetske stranice
   (u slučajevima kada je preduvjet početka provedbe aktivnosti službena objava rezultata natječaja od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije, a ne potpisivanje ugovora)
  - Preslik obrasca opisa projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom
  - Preslik obrasca proračuna projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom)
  - Izjava o sufinanciranju, koja treba sadržavati sljedeće informacije:
·        o ostvarenom sufinanciranju za projekt (prema ugovorima o sufinanciranju koji su već zaključeni) i/ili
·        o očekivanom sufinanciranju za navedeni projekt (prema upućenim prijavama za koje se tek očekuje odgovor) ili
·        o tome da projekt nije sufinanciran iz drugih izvora
 - Preslik partnerskog sporazuma iz kojeg su razvidni udjeli sufinanciranja nositelja i svih partnera na projektu (ukoliko to nije razvidno iz ugovora potpisanog s Europskom komisijom odnosno nadležnom
   provedbenom agencijom)
 - Preslik potvrde o ostvarenoj financijskoj potpori iz nekog drugog izvora financiranja (ukoliko je financijska potpora ostvarena)
 - Preslik obavijesti o odobrenju svih periodičkih izvješća koje su do trenutka podnošenja prijave za sufinanciranje zaprimljena od strane Ugovornog tijela, ukoliko su ista predviđena projektom
 
IV.
Prijava za sufinanciranje uz popratnu dokumentaciju, s naznakom PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE, može se dostaviti ili osobno ili poštom na adresu:
Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Radnička cesta 80/V
10000 Zagreb
 
V.
U tijeku kalendarske 2014. godine istoj organizaciji kao podnositelju prijave mogu se sufinancirati najviše 3 projekta, a iznimno, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, i više od 3 projekta. Ugovor o sufinanciranju za pojedini projekt zaključuje se samo jedanput, neovisno o trajanju provedbe projekta.
 
VI.
Prijave za sufinanciranje procjenjivat će Povjerenstvo za procjenu prijava za sufinanciranje projekata i programa udruga koje imenuje ravnatelj Ureda za udruge. Prije procjene Povjerenstvo će provjeravati vodi li podnositelj prijave uredno financijsko poslovanje i izvršava li uredno sve ugovorne obveze za prethodno odobrene potpore i financijska sredstava iz nacionalnih ili inozemnih javnih izvora. Svoje mišljenje udovoljavanja li prijava propisanim uvjetima Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Ureda za udruge, koji donosi Odluku o sufinanciranju, temeljem koje nositelj projekta,odnosno partner s Uredom za udruge potpisuje Ugovor o sufinanciranju.
 
VII.
Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu, a detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje.
 
VIII.
Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2014. godine.
 
Zagreb, 28. veljače 2014.